1. Đối tượng tham gia: Những người có kiến thức, các kỹ năng cơ bản và khả năng ứng dụng thực tế.

2. Yêu cầu: Có khả năng tham gia lập kế hoạch chiến lược cơ bản hoặc thực hiện các giải pháp CNTT, các sản phẩm và dịch vụ, và  hiện một trong các nhiệm vụ sau đây dưới sự hướng dẫn của cấp trên. 

  • Tham gia lập kế hoạch chiến và lược sử dụng CNTT để đáp ứng với các vấn đề mà người sử dụng (quản lý công ty, hệ thống xã hội) đưa ra.
  • Xây dựng được hệ thống có độ tin cậy và hiệu quả thông qua thiết kế và phát triển hệ thống hoặc thông qua tối ưu, tích hợp một sản phẩm chung. Góp phần thực hiện các dịch vụ ổn định hoạt động của hệ thống.

3. Thời gian:

  • Mỗi năm có 2 đợt thi vào tháng Tư và tháng Mười hàng năm.
  • Làm bài thi kiến thức: 90 phút  và bài thi kỹ năng: 100 phút

4. Cấu trúc đề thi:

  • Bài thi kiến thức: Đánh giá kiến thức cơ sở, bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các lĩnh vực: Lý thuyết cơ bản (10%-13%), Hệ thống máy tính (17%-20%), Các yếu tố công nghệ (22%-25%), Công nghệ phát triển (8%-9%), Quản lý dự án (7%-8%), Quản lý dịch vụ (7%-8%), Chiến lược hệ thống (7%-8%), Chiến lược kinh doanh (6%), Doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý (6%)
  • Bài thi kỹ năng: Đánh giá kỹ năng bao gồm 20 câu hỏi (16 câu về thuật toán và lập trình, 4 câu về bảo mật thông tin), hình thức thi trắc nghiệm

5. Cách thức chấm điểm và đánh giá:

  • Bài thi kiến thức và kỹ năng được đánh giá riêng biệt.
  • Thí sinh đã đỗ bài kiến thức hoặc kỹ năng có thể bảo lưu sang kỳ thi kế tiếp
  • Điểm đạt mỗi bài thi: 600/800 điểm
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577