Để bắt đầu tham dự sát hạch thử thử nghiệm bạn vui lòng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn đề sát hạch thử theo danh mục đề thi dưới đây:

Tiếng Anh: Đề số 1Đề số 2Đề số 3Đề số 4Đề số 5Đề số 6Đề số 7Đề số 8Đề số 9Đề số 10, Đề số 11

Tiếng Việt: Đề số 1Đề số 2Đề số 3, Đề số 4Đề số 5Đề số 6Đề số 7Đề số 8Đề số 9, Đề số 10, Đề số 11

Bước 2: Làm và nộp bài thi theo mẫu phiếu này PHIẾU TRẢ LỜI 

Bước 3: Kiểm tra email để biết kết quả sát hạch thử nghiệm.

Chú ý: Sau 5 phút không nhận được email trả kết quả sát hạch  bạn vui lòng liên hệ 0904117577.

 


Phần thi sáng

Bước 1: Chọn đề sát hạch thử theo danh mục đề thi dưới đây:

Tiếng Anh: Đề số 1, Đề số 2, Đề số 3, Đề số 4, Đề số 5, Đề số 6, Đề số 7, Đề số 8, Đề số 9, Đề số 10, Đề số 11

Tiếng Việt: Đề số 1, Đề số 2, Đề số 3, Đề số 4, Đề số 5, Đề số 6, Đề số 7, Đề số 8, Đề số 9, Đề số 10, Đề số 11

Bước 2: Làm và nộp bài thi theo mẫu phiếu này PHIẾU TRẢ LỜI 

Bước 3: Kiểm tra email để biết kết quả sát hạch thử nghiệm.

Chú ý: Sau 5 phút không nhận được email trả kết quả sát hạch  bạn vui lòng liên hệ 0904117577.

 

Phần thi chiều

Bước 1: Chọn đề sát hạch thử theo danh mục đề thi dưới đây và nộp phiếu trả lời tương ứng:

Đề số 1: Tiếng anh, Tiếng Việt Phiếu trả lời đề số 1
Đề số 2: Tiếng anhTiếng Việt Phiếu trả lời đề số 2
Đê số 3: Tiếng anhTiếng việt Phiếu trả lời đề số 3
Đề số 4: Tiếng anh, Tiếng việt Phiếu trả lời đề số 4
Đề số 5: Tiếng anhTiếng việt, Phiếu trả lời đề số 5
Đề số 6: Tiếng anhTiếng việt Phiếu trả lời đề số 6
Đề số 7: Tiếng anhTiếng việt Phiếu trả lời đề số 7
Đề số 8: Tiếng anhTiếng việt Phiếu trả lời đề số 8
Đề số 9: Tiếng anhTiếng việt Phiếu trả lời đề số 9
Đề số 10: Tiếng anh, Tiếng việt Phiếu trả lời đề số 10
Đề số 11: Tiếng anh, Tiếng việt Phiếu trả lời đề số 11

Bước 2: Kiểm tra email để biết kết quả sát hạch thử nghiệm.

Chú ý: Sau 5 phút không nhận được email trả kết quả sát hạch bạn vui lòng liên hệ 0904117577.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577