I. Điều kiện ươm tạo

1. Tổ chức, cá nhân có ý tưởng thành lập doanh nghiệp triển khai dự án dựa trên nền tảng công nghệ cao (sản phẩm, công nghệ của dự án phải nằm trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao mới thành lập không quá 02 (hai) năm.
2. Sở hữu hợp pháp các kết quả nghiên cứu triển khai (R&D), bí quyết kỹ thuật, công nghệ… được ứng dụng trong dự án, phương án sản xuất kinh doanh dự kiến triển khai tại Trung tâm.
II. Các bước tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo
1. Đăng ký tham gia ươm tạo
Tổ chức, cá nhân muốn tham gia ươm tạo gửi Hồ sơ đăng ký gồm:
+ Đơn đăng ký tham gia ươm tạo theo mẫu của Trung tâm (Phụ lục II)
+ Giải trình về công nghệ, sản phẩm (Phụ lục III)
+ Phương án sản xuất kinh doanh (Phụ luc IV)
+ Lý lịch khoa học của người chủ trì dự án đăng ký ươm tạo.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (đối với tổ chức, doanh nghiệp)
+ Bằng phát minh, sáng chế, giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ... (nếu có)
2. Sơ tuyển
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Trung tâm tổ chức đánh giá sơ bộ hồ sơ đăng ký tham gia ươm tạo.
Nội dung đánh giá gồm:
+ Sự phù hợp về công nghệ, sản phẩm
+ Khả năng thương mại hóa của công nghệ, sản phẩm.
3. Tiền ươm tạo
Những tổ chức, cá nhân được chấp thuận tại bước sơ tuyển nhưng cần có thêm thời gian để hoàn thiện công nghệ, sản phẩm hoặc phương án sản xuất kinh doanh sẽ tham gia quá trình tiền ươm tạo.
Trong giai đoạn tiền ươm tạo, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về kiến thức khởi nghiệp, tư vấn hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, thành lập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ..., được hỗ trợ miễn phí một phòng làm việc chung với các nhóm tiền ươm tạo khác (không bao gồm các chi phí phát sinh).
Thời gian tham gia tiền ươm tạo kéo dài không quá 06 tháng.
Kết thúc quá trình tiền ươm tạo, tổ chức, cá nhân hoàn thiện và nộp lại hồ sơ đăng ký tham gia ươm tạo.
4. Tuyển chọn ươm tạo
Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký tham gia ươm tạo, Trung tâm thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo dựa trên nội dung phương án sản xuất kinh doanh.
Căn cứ ý kiến của Hội đồng tuyển chọn, Giám đốc Trung tâm ban hành quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo.
Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân cần hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc và nộp lại Trung tâm.
Nếu được chấp thuận, Trung tâm gửi văn bản thông báo về việc chấp thuận tham gia ươm tạo đến tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia ươm tạo. Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng ươm tạo với Trung tâm.
5. Ươm tạo
Trong quá trình tham gia ươm tạo, tổ chức, cá nhân được hưởng các quyền lợi sau:
- Được giảm 50% phí thuê văn phòng, nhà xưởng (phần diện tích được hưởng phí ưu đãi tối đa là 50m2/đơn vị ươm tạo).
- Được sử dụng cơ sở vật chất (phòng họp, phòng hội thảo) và trang thiết bị dùng chung gồm các công cụ, thiết bị tại các phòng chức năng và các khu vực dùng chung với mức phí ưu đãi do Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao quy định trên nguyên tắc phải đảm bảo bù đắp các chi phí phát sinh nhưng không bao gồm tiền khấu hao trang thiết bị.
- Được hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo và tư vấn.
- Hỗ trợ miễn phí đối với các dịch vụ do Trung tâm thực hiện: PR, marketing, tìm kiếm đối tác, tiếp cận nguồn tài chính.
- Kết thúc quá trình ươm tạo, tổ chức, cá nhân được Trung tâm cấp giấy chứng nhận đã tham gia quá trình ươm tạo.
Thời gian tham gia ươm tạo tối đa không quá 03 năm.
6. Hậu ươm tạo
Kết thúc thời gian ươm tạo, tổ chức, cá nhân cần thêm thời gian để hoàn thiện sản phẩm công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác có thể đăng ký tham gia giai đoạn hậu ươm tạo.
Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký tham gia giai đoạn hậu ươm tạo, Trung tâm thành lập Hội đồng xem xét, đánh giá thực trạng triển khai dự án, tính khả thi và sự cần thiết tham gia giai đoạn hậu ươm tạo để hoàn thiện sản phẩm công nghệ.
Căn cứ ý kiến của Hội đồng, Giám đốc Trung tâm quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức, cá nhân tham gia giai đoạn hậu ươm tạo.
Sau khi được chấp thuận, tổ chức, cá nhân tiếp tục triển khai dự án tại Trung tâm trong thời gian tối đa không vượt quá 2/3 thời gian đã được ươm tạo.
Trong giai đoan hậu ươm tạo, tổ chức, cá nhân vẫn được hưởng các quyền lợi như tại giai đoạn ươm tạo, ngoại trừ ưu đãi về miễn giảm chi phí thuê văn phòng, nhà xưởng.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577